Fram mot valget 2009: Sosialistisk Venstreparti.

Jeg har nå sett nærmere på Sosialistisk Venstreparti (SV) sitt arbeidsprogram for kommende periode. SV er som kjent parti nummer to av tre av de sittende regjeringspartiene. SV sier følgende om bibliotek i sitt program:

Skolebibliotekene er en viktig kunnskapsarena og en kulturell arena. SV mener at skolebibliotekene må utvikles som sentre for læring. Kvalitativt gode skolebibliotek er et viktig verktøy for å skape leselyst, kreativitet, forståelse av tekst og kritisk tenkning blant barn og unge. SV vil styrke skolebiblioteksatsingen som den rødgrønne regjeringen
har igangsatt.

(…)

Et hovedmål med kulturpolitikken må være å sikre alle tilgang til et mangfoldig kulturtilbud. SV vil bekjempe en utvikling der kommersialisering på kulturfeltet innsnevrer dette mangfoldet. Vi vil øke kulturbudsjettet til én prosent av statsbudsjettet, og føre Kulturløftet over i en ny og enda mer offensiv fase. I denne stortingsperioden vil SV særlig prioritere folkebibliotekene, kulturskolene og Den kulturelle skolesekken, og iverksette tiltak som forbedrer kunstnernes levekår.

(…)

Den kulturelle infrastrukturen er avgjørende for at alle kan delta i kulturlivet. SV vil arbeide for et løft for folkebibliotek, kulturskoler og lokale kulturbygg, og slik legge til rette for at kunst og kultur blir skapt over hele landet. Vi vil øke overføringene til kommunene for å styrke
det lokale kulturlivet, men også arbeide for at statlige kulturmidler blir jevnere geografisk fordelt.

(…)

Folkebibliotekene er en av de mest brukte offentlige institusjonene, og er svært viktig for å styrke og opprettholde fortsatt sosial og kulturell utjevning. Bibliotekene retter seg mot alle grupper i samfunnet som det er viktig å inkludere i informasjons– og kunnskapssamfunnet. Biblioteket er møtested for alle, blant annet fordi det gir et mangfoldig tilbud til publikum som aktuell mediesamling, funksjonelle lokaler med plass for studier, oppdatert IKT-utstyr og kompetent personale. SV mener at folkebibliotekene bidrar til å fremme kunnskapsutvikling, kulturformidling, demokrati og ytringsfrihet. SV vil fortsatt arbeide for prinsippet om bibliotek i alle norske kommuner, og for at alle bibliotektjenestene skal være gratis. Målet er å gjøre bibliotekene til oppdaterte møteplasser for kultur, kunnskap og informasjon for hele befolkningen. SV ser biblioteksbusser/båter som et viktig supplement til biblioteket.

(…)

Kulturpolitikken må bedre reflektere at Norge er et flerkulturelt samfunn. Offentlige kulturinstitusjoner, arkiver, bibliotek og museer skal ha tilbud som avspeiler den flerkulturelle virkeligheten. SV vil skape møteplasser mellom majoritets– og minoritetskulturer, og øke støtten til aktører på det flerkulturelle feltet. Vi ønsker å bedre rekrutteringen av kunstnere med minoritetsbakgrunn til blant annet de nasjonale kulturinstitusjonene, og er positive til kvoteringsordninger for å nå dette målet.

(…)

Å beherske språk og tekst, skriftlig og muntlig, blir stadig viktigere i arbeidslivet og demokratiet. SV vil styrke norsk språk og litteratur blant annet gjennom å opprettholde fastprissystemet på bøker og ved å utvide antall titler i innkjøpsordningen for sakprosa til 150 titler per år. Innkjøpsordningene må videreutvikles slik at de bidrar til å gjøre folkebibliotekene attraktive. Tilskuddsordningen til norskspråklige lærebøker for høyere utdanning må utvides kraftig.

Jeg synes det er veldig bra at SV trekker fram skolebibliotek og sier at de ønsker å styrke disse. De får også pluss for å si at bibliotek må satses på lokalt, over hele landet. De trekker også fram biblioteket som et sosialt møtested, samt dets demokratiske rolle. Også SV ønsker å beholde gratisprinsippet vi har i dag.

Så langt er SV det eneste partiet som understreker viktigheten av bokbusser og -båter, noe vi bibliotekarer vet er viktig i forhold til tilgjengelighet i distriktene.

På torsdag skal jeg ta for meg partiet Rødt sitt program.

2 kommentarer til «Fram mot valget 2009: Sosialistisk Venstreparti.»

  1. «Oppdatert IKT-utstyr og kompetent personale» gir også løfter som jeg ikke kan huske at de andre partiene har. Jeg er også glad for å lese at folkebibliotek skal være «oppdaterte møteplasser for kultur» – her er det rom for mye spennende bibliotektilbud. I motsetning til partier som har som mål at folkebibliotekene skal låne ut bøker. (punktum)
    Blir spennende å se hva du finner om Rødt, Elin 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *