Fram mot valget 2009: Senterpartiet.

Så var det siste parti i den sittende regjering sin tur. Senterpartiet (Sp) ble stiftet i 1920, og fram til 1959 het partiet Bondepartiet. Partiet har egne sider for valget 2009, og her kan man finne partiprogrammet. I programmet har de viet en egen del til det vi kaller «ABM»:

12.11. Bibliotek, museum og arkiv

Bibliotek, arkiv og museum er kilder til kunnskap og opplevelser, historie og ny kultur. Det er hjørnesteiner i samfunnet vårt som forvaltere av uerstattelige fellesverdier, og bidrar til å fremme og formidle fellesskap, mangfold, kunnskap, demokrati og ytringsfrihet. Samtidig fungerer disse institusjonene som møteplasser for nasjon, region og lokalsamfunn. Senterpartiet vil bygge ut tilbudene, gjøre dem tilgjengelige for flere og sikre gratis tilgang til alle i enda større grad enn i dag.

Senterpartiet vil:
• Sikre bibliotekene som gratis tilbud.
• Sikre økonomisk oppfølging av Bibliotekrefom 2014.
• Arbeide for å sikre fagpersonell ved de lokale bibliotekene.
• Opprette ”Bibliotek i butikk” med jevnlig utskifting av utlånsmaterialet i bygder og bydelsutkanter, der det er langt til bibliotek og ikke bokbusstilbud.
• Opprette en innkjøpsordning for musikk, film og dataspill knyttet til folkebibliotekene. Bedre tilgjengelighet av dette i alle lokalsamfunn vil også ha en utjevnende effekt mellom ulike sosiale og geografiske grupper.
• Støtte tiltak for å fremme leselyst hos barn, bl.a. ved å bedre skolebibliotektilbudene, og bedre samarbeidet mellom skole og de kommunale bibliotekene og styrke de nasjonale leseprosjektene.
• Sikre kommunene økonomi til å kjøpe inn bedre IKT-utstyr og gi god bredbåndstilgang ved alle landets bibliotek.
• Øke bevilgningene til sikring av samlingene til landets arkiv, bibliotek og museum.
• Gi arkiv, bibliotek og museum økte driftsmidler og dermed større selvstendighet i prosjektarbeid.
• Sikre de nasjonale institusjonene økte ressurser til lokalt og regionalt formidlingsarbeid.
• Styrke Riksarkivets og statsarkivenes formidlingsarbeid og øke bevilgningene til digitalisering og tilgjengeliggjøring av historisk kildemateriale.
• Tilføre flere bøker til den kulturelle skolesekken med vektlegging av litteratur på den målformen skolen benytter.
• Øke støtte til Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek for å sikre at en større bredde innen nyere og eldre litteratur gjøres tilgjengelig for synshemmede.
• Utvide innkjøpsordninga for faglitteratur.
• Opprette statlige stipend for oversettere av faglitteratur.
• Sikre lik og rik tilgang til litteratur over hele landet gjennom å etablere en varig støtteordning for distriktsbokhandelen gjennom Merkur-bok.
• At e-bøker likestilles med trykte bøker.
• At opphavsretten sikres framover gjennom en oppdatert åndsverklovgivning tilpasset nye plattformer og kanaler for formidling av kunst og kultur.
• Arbeide internasjonalt for at det blir opprettet et bokfond i regi av FN. Fondet skal sikre bibliotek med innhold som ledd i demokratiseringsprosesser i den tredje verden.
• Øke driftsstøtten til Norsk Folkemuseum slik at museets samlinger blir forsvarlig konservert og tilgjengelig for et nasjonalt og internasjonalt publikum.
• Hindre nedlegging og sentralisering av de konsoliderte museene ved å sikre de nødvendige drifts- og investeringsmidler.

Også Sp har mye bra om bibliotek i sitt program: De vil sikre gratisprinsippet, de understreker fagpersonell ved lokale bibliotek, de ønsker også film og dataspill i innkjøpsordningen, de ønsker å bedre skolebibliotektilbudene, satsing på IKT i alle bibliotek, de ønsker å øke støtte til Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek og en rekke andre punkter.

Dette var siste parti ut fra meg. Jeg regner med å komme med en oppsumeringspost nærmere selve valgdagen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *