Fram mot valget 2009: En oppsummering.

I noen kommuner har man kunnet avlegge sin stemme allerede i dag, men det er i morgen som er den store valgdagen, hvor man fram til valglokalene stenger kan avlegge sin stemme. Meningsmålingene viser at det i år er veldig jevnt mellom de røde og de blå partiene. Tidligere har jeg tatt for meg bibliotekspolitikken til de jeg mener er de mest sentrale partiene for årets stortingsvalg.

Partier jeg har tatt for meg i denne runden:
Arbeiderpartiet (Ap/DNA)
Fremskrittspartiet (Frp) (FrP)
Høyre (H)
Kristelig Folkeparti (KrF)
Senterpartiet (SP)
Sosialistisk Venstreparti (SV)
Venstre (V)
Rødt

Partier jeg ikke har tatt for meg:
By- og Bygdelista (Hamar)
Demokratene
Felleslista (Selbu)
Kystpartiet (KP)
Miljøpartiet De Grønne (MDG)
Pensjonistpartiet (PP)
Radikale Sosialister
Solidaritetslista
Det Liberale Folkepartiet (DLF)
Kristent Samlingsparti (KS)
Norges Kommunistiske Parti (NKP)
Norsk Republikansk Allianse (NRA)
Samfunnspartiet
Vigrid
NorgesPatriotene

Hvis jeg skal summere opp dette er høyresiden «verstingene» på bibliotekspolitikk. FrP, Høyre og KrF har i sine programmer knapt snakket om politikk, og der det nevnes er det svært mangelfullt eller sieregentlig ingenting. Sentrumspartine og venstresidens partier, drimot, har en mer fullstendig bibliotekspolitikk. Av disse partiene er det kanskje Ap somsier minst, men de er om ikke annet ikke like ille som de borgerlige.

Husk at jeg her kun har tatt for meg bibliotekspolitikk. Jeg oppfordrer alle å ta en ekstra kikk på programmene til de partiene dere liker best, og sjekke ut hva de sier ellers. Dét har i hvert fall jeg gjort.

Så da gjenstår det bare for meg å si:
GODT VALG!

Fram mot valget 2009: Senterpartiet.

Så var det siste parti i den sittende regjering sin tur. Senterpartiet (Sp) ble stiftet i 1920, og fram til 1959 het partiet Bondepartiet. Partiet har egne sider for valget 2009, og her kan man finne partiprogrammet. I programmet har de viet en egen del til det vi kaller «ABM»:

12.11. Bibliotek, museum og arkiv

Bibliotek, arkiv og museum er kilder til kunnskap og opplevelser, historie og ny kultur. Det er hjørnesteiner i samfunnet vårt som forvaltere av uerstattelige fellesverdier, og bidrar til å fremme og formidle fellesskap, mangfold, kunnskap, demokrati og ytringsfrihet. Samtidig fungerer disse institusjonene som møteplasser for nasjon, region og lokalsamfunn. Senterpartiet vil bygge ut tilbudene, gjøre dem tilgjengelige for flere og sikre gratis tilgang til alle i enda større grad enn i dag.

Senterpartiet vil:
• Sikre bibliotekene som gratis tilbud.
• Sikre økonomisk oppfølging av Bibliotekrefom 2014.
• Arbeide for å sikre fagpersonell ved de lokale bibliotekene.
• Opprette ”Bibliotek i butikk” med jevnlig utskifting av utlånsmaterialet i bygder og bydelsutkanter, der det er langt til bibliotek og ikke bokbusstilbud.
• Opprette en innkjøpsordning for musikk, film og dataspill knyttet til folkebibliotekene. Bedre tilgjengelighet av dette i alle lokalsamfunn vil også ha en utjevnende effekt mellom ulike sosiale og geografiske grupper.
• Støtte tiltak for å fremme leselyst hos barn, bl.a. ved å bedre skolebibliotektilbudene, og bedre samarbeidet mellom skole og de kommunale bibliotekene og styrke de nasjonale leseprosjektene.
• Sikre kommunene økonomi til å kjøpe inn bedre IKT-utstyr og gi god bredbåndstilgang ved alle landets bibliotek.
• Øke bevilgningene til sikring av samlingene til landets arkiv, bibliotek og museum.
• Gi arkiv, bibliotek og museum økte driftsmidler og dermed større selvstendighet i prosjektarbeid.
• Sikre de nasjonale institusjonene økte ressurser til lokalt og regionalt formidlingsarbeid.
• Styrke Riksarkivets og statsarkivenes formidlingsarbeid og øke bevilgningene til digitalisering og tilgjengeliggjøring av historisk kildemateriale.
• Tilføre flere bøker til den kulturelle skolesekken med vektlegging av litteratur på den målformen skolen benytter.
• Øke støtte til Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek for å sikre at en større bredde innen nyere og eldre litteratur gjøres tilgjengelig for synshemmede.
• Utvide innkjøpsordninga for faglitteratur.
• Opprette statlige stipend for oversettere av faglitteratur.
• Sikre lik og rik tilgang til litteratur over hele landet gjennom å etablere en varig støtteordning for distriktsbokhandelen gjennom Merkur-bok.
• At e-bøker likestilles med trykte bøker.
• At opphavsretten sikres framover gjennom en oppdatert åndsverklovgivning tilpasset nye plattformer og kanaler for formidling av kunst og kultur.
• Arbeide internasjonalt for at det blir opprettet et bokfond i regi av FN. Fondet skal sikre bibliotek med innhold som ledd i demokratiseringsprosesser i den tredje verden.
• Øke driftsstøtten til Norsk Folkemuseum slik at museets samlinger blir forsvarlig konservert og tilgjengelig for et nasjonalt og internasjonalt publikum.
• Hindre nedlegging og sentralisering av de konsoliderte museene ved å sikre de nødvendige drifts- og investeringsmidler.

Også Sp har mye bra om bibliotek i sitt program: De vil sikre gratisprinsippet, de understreker fagpersonell ved lokale bibliotek, de ønsker også film og dataspill i innkjøpsordningen, de ønsker å bedre skolebibliotektilbudene, satsing på IKT i alle bibliotek, de ønsker å øke støtte til Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek og en rekke andre punkter.

Dette var siste parti ut fra meg. Jeg regner med å komme med en oppsumeringspost nærmere selve valgdagen.

Fram mot valget 2009: Rødt.

Rødt er et relativt lite parti, men de er etter min mening store nok til å fortjene en omtale. Deres arbeidsprogram (som de kaller det) fant jeg på deres hjemmesider. Fra dette vil jeg trekke fram følgende:

Kapittel 31: Informasjonsteknologi

(…)

Rødt arbeider for:

– å ruste opp lokalbibliotekene med statlige bevilgninger som garanterer lik kvalitet i alle kommuner
– å støtte Nasjonalbibliotekets arbeid for å gjøre alle sider av kulturarven fritt tilgjengelig på Internett: aviser, bøker, radio, tv-programmer, film osv.
– å lage kompensasjonsordninger til forfattere, oversettere og forlag for å legge ut bøker, film, musikk osv. som ikke er i salg, fritt tilgjengelig på Internett

(…)

Rødt ser ytringsfrihet som et gode, ikke en fare. Lover som rammer rasisme, barneporno osv. finnes allerede, det trengs ingen nye.

Rødt arbeider for:

– ingen særlover som begrenser ytringsfriheten på Internett
– nei til private organisasjoners «nettfiltre» i biblioteker og skoler
– rett til å dele informasjon, kultur og programvare med andre på ikke-kommersiell basis uten begrensninger

Kapittel 32: Kultur, kulturarv og medier

(…)

Kultursatsing i kommunene

Offentlige innstramminger fører til dårligere bibliotektilbud, nedlegging av kulturskoler, økt sponsing fra næringslivet og høyere priser på kulturtilbud. Da tilskuddet til kulturskolene gikk inn i «sekkebevilgningen» til kommunene og maksprisen ble oppheva, førte det til nedleggelse av mange kulturskoler. Tilbudet som har blitt igjen, har blitt for dyrt for mange foreldre. Rødt vil også ha ei styrking og videreutvikling av folkebibliotekene. I dag har de en sentral rolle som møtested, der informasjonsteknologi kan stilles til rådighet og er gratis for alle.

Rødt arbeider for:

– styrking av bibliotekene med økte og øremerka bevilgninger
– kommunale kulturskoler og internasjonale kultursentra over hele landet
– at kulturskolene bygges ut med flere fag og at undervisning tilbys også til eldre
– økte bevilgninger til idrettsorganisasjoner, musikk, korps og andre som tilbyr fritidsaktiviteter for barn og unge

Her synes jeg det er mye bra. Blat annet jubler jeg for deres punkt om nettfiltre. Jeg synes nettfiltre er en uting! Det er også bra at de har skjønt at biblioteket ikke bare er en lagringsplass for bøker, men også et møtested.

Neste, og siste, parti ut blir Senderpartiet.

Fram mot valget 2009: Kristelig Folkeparti.

Kristelig Folkeparti (KrF) er det eneste religiøse partiet av størrelse i Norge. De skriver følgende om blibliotek i sitt partiprogram:

Bibliotekene er viktige kunnskapsbaser og en kilde til aktivitet og opplevelse for den enkelte. KrF vil styrke og videreutvikle biblioteksektoren, og mener bibliotekene skal tilby et bredt spekter av tjenester. Bibliotekenes digitale verktøy og tilbud må videreutvikles.

Som vi ser er det ikke så mye de sier om bibliotek. Jeg vil ikke si at det de faktisk sier er bak mål, men det er svært mangelfullt i mine øyne. De sier ingenting om biblioteket som møteplass, ei heller noe om skolebibliotek. Gratisprinsippet er heller ikke berørt. Strengt tatt er det kanskje litt intetsigende. Det ser ved første øyekast bra ut, men mangler dybde og er egentlig ganske intetsigende.

Fram mot valget 2009: Sosialistisk Venstreparti.

Jeg har nå sett nærmere på Sosialistisk Venstreparti (SV) sitt arbeidsprogram for kommende periode. SV er som kjent parti nummer to av tre av de sittende regjeringspartiene. SV sier følgende om bibliotek i sitt program:

Skolebibliotekene er en viktig kunnskapsarena og en kulturell arena. SV mener at skolebibliotekene må utvikles som sentre for læring. Kvalitativt gode skolebibliotek er et viktig verktøy for å skape leselyst, kreativitet, forståelse av tekst og kritisk tenkning blant barn og unge. SV vil styrke skolebiblioteksatsingen som den rødgrønne regjeringen
har igangsatt.

(…)

Et hovedmål med kulturpolitikken må være å sikre alle tilgang til et mangfoldig kulturtilbud. SV vil bekjempe en utvikling der kommersialisering på kulturfeltet innsnevrer dette mangfoldet. Vi vil øke kulturbudsjettet til én prosent av statsbudsjettet, og føre Kulturløftet over i en ny og enda mer offensiv fase. I denne stortingsperioden vil SV særlig prioritere folkebibliotekene, kulturskolene og Den kulturelle skolesekken, og iverksette tiltak som forbedrer kunstnernes levekår.

(…)

Den kulturelle infrastrukturen er avgjørende for at alle kan delta i kulturlivet. SV vil arbeide for et løft for folkebibliotek, kulturskoler og lokale kulturbygg, og slik legge til rette for at kunst og kultur blir skapt over hele landet. Vi vil øke overføringene til kommunene for å styrke
det lokale kulturlivet, men også arbeide for at statlige kulturmidler blir jevnere geografisk fordelt.

(…)

Folkebibliotekene er en av de mest brukte offentlige institusjonene, og er svært viktig for å styrke og opprettholde fortsatt sosial og kulturell utjevning. Bibliotekene retter seg mot alle grupper i samfunnet som det er viktig å inkludere i informasjons– og kunnskapssamfunnet. Biblioteket er møtested for alle, blant annet fordi det gir et mangfoldig tilbud til publikum som aktuell mediesamling, funksjonelle lokaler med plass for studier, oppdatert IKT-utstyr og kompetent personale. SV mener at folkebibliotekene bidrar til å fremme kunnskapsutvikling, kulturformidling, demokrati og ytringsfrihet. SV vil fortsatt arbeide for prinsippet om bibliotek i alle norske kommuner, og for at alle bibliotektjenestene skal være gratis. Målet er å gjøre bibliotekene til oppdaterte møteplasser for kultur, kunnskap og informasjon for hele befolkningen. SV ser biblioteksbusser/båter som et viktig supplement til biblioteket.

(…)

Kulturpolitikken må bedre reflektere at Norge er et flerkulturelt samfunn. Offentlige kulturinstitusjoner, arkiver, bibliotek og museer skal ha tilbud som avspeiler den flerkulturelle virkeligheten. SV vil skape møteplasser mellom majoritets– og minoritetskulturer, og øke støtten til aktører på det flerkulturelle feltet. Vi ønsker å bedre rekrutteringen av kunstnere med minoritetsbakgrunn til blant annet de nasjonale kulturinstitusjonene, og er positive til kvoteringsordninger for å nå dette målet.

(…)

Å beherske språk og tekst, skriftlig og muntlig, blir stadig viktigere i arbeidslivet og demokratiet. SV vil styrke norsk språk og litteratur blant annet gjennom å opprettholde fastprissystemet på bøker og ved å utvide antall titler i innkjøpsordningen for sakprosa til 150 titler per år. Innkjøpsordningene må videreutvikles slik at de bidrar til å gjøre folkebibliotekene attraktive. Tilskuddsordningen til norskspråklige lærebøker for høyere utdanning må utvides kraftig.

Jeg synes det er veldig bra at SV trekker fram skolebibliotek og sier at de ønsker å styrke disse. De får også pluss for å si at bibliotek må satses på lokalt, over hele landet. De trekker også fram biblioteket som et sosialt møtested, samt dets demokratiske rolle. Også SV ønsker å beholde gratisprinsippet vi har i dag.

Så langt er SV det eneste partiet som understreker viktigheten av bokbusser og -båter, noe vi bibliotekarer vet er viktig i forhold til tilgjengelighet i distriktene.

På torsdag skal jeg ta for meg partiet Rødt sitt program.

Fram mot valget 2009: Arbeiderpartiet.

Partiet jeg skal ta for meg i dag er Arbeiderpartiet. Dette er det første av partiene i den sittende regjeringen jeg tar for meg, og partiprogrammet har jeg funnet på Arbeiderpartiets hjemmesider.

Arbeiderpartiet (Ap) nevner skolebibliotek under bolken for utdanning og ikke kultur. De sier at de vil «satse på bemannede, utviklingsorienterte og dynamiske skolebibliotek som læringssentra i grunnskolen.» Ap er med andre ord det første partiet jeg har tatt for meg som nevner at de ønsker bemannede skolebibliotek inn i grunnskolen.

Under sitt punkt om alderdom trekker de også inn biblioteket, i det de vil «trekke inn frivillige organisasjoner, biblioteker og eldresentra i arbeid for å gi eldre muligheter til å lære bruk av IKT.» Med andre ord ser de på bibliotek som et kompetansesentra som kan brukes mer enn til lagring av bøker!

Videre nevner de bibliotek under punktet «Kulturløftet» hvor de sier følgende:

Arbeiderpartiet vil (…) utvikle bibliotekene til kulturelle informasjons-, kunnskaps- og kultursentre. Bibliotektjenester skal være gratis.

Som vi ser holder Ap fast på gratisprinsippet. Nå er jeg spent på hva de andre regjeringspartiene sier i sine partiprogram om bibliotek!

Fram mot valget 2009: Høyre.

Så står turen for Høyre. Høyre er ey konservativt parti, og ble stiftet 25. august 1884 etter innføringen av parlamentarismen i Norge. Som nevnt tidligere er det spesielt bibliotekspolitikken jeg skal se nærmere på nå fram mot valgdagen.

«Høyres mål er et fritt og mangfoldig kunst- og kulturliv. Det viktigste er å frigjøre kulturlivet fra statlig overstyring, styrke kulturarven, innføre prinsippet om åpne nett og sikre mediemangfoldet.»

(…)

«Høyre mener nasjonale institusjoner, museer og biblioteker står i en særstilling som forvalter av kulturarven. Samtidig spiller også de lokale og regionale institusjonene en viktig rolle.»
– fra Høyres stortingsvalgprogram 2009-2013

Under punkt 3.2 For å ta vare på kulturarven skriver de blant annet at Høyre vil:

* at boklån fortsatt skal være gratis.
(…)
* fullføre ABM-reformen (arkiv, bibliotek og museum), med særlig vekt på å ivareta landets arkiver og å få bygget ut et godt sømløst bibliotekvesen.
* sikre et desentralisert kulturliv ved å opprette og støtte knutepunktinstitusjoner og regionale sentre.

Dette er egentlig alt som står spesifikt om bibliotek i Høyres program. De sier mer utfyllende om kultur og språk generelt, men bibliotek er det da altså ikke lagt stor vekt på, slik jeg ser det.

Jeg merker meg at Høyre ikke sier noe om skolebibliotek. Hvilke tanker har de om dette? Det får vi ikke vite i deres program.

Les hele Høyres program HER.

Fram mot valget 2009: Venstre.

VenstreFra Venstres stortingsvalgprogram 2009-2013:
Det er bare en måneds tid til valget, og det er på gøy tid for meg å fortsette med min lille partiprogramgransking. Jeg har så langt skrevet om FrPs (heller manglende) kulturpolitikk, og i dag går turen til Venstre. I Venstres partiprogram kan vi lese følgende:

14 KULTUR

I et liberalt samfunn er en større kultursektor og et kreativt Norge et mål i seg selv. Kultur er viktig for demokrati, samhold og glede. Kultur kan ha en sterk samfunnsendrende kraft. En offensiv kulturpolitikk henger derfor også sammen med et vern av ytringsfriheten.

Venstre er kritisk til dagens sterke sentralstyring av norsk kulturliv. Venstre vil ha en samlet gjennomgang av kulturpolitikken med sikte på å erstatte dagens statlige detaljstyring med desentralisering av makt ned på regionalt og lokalt nivå. Desentralisering vil gi grunnlag for mer mangfold og mer frihet i kunst- og kulturlivet.

(…)

14.2 Bibliotek og språk

Bibliotekene er en viktig del av demokratiet som kunnskapsformidler. Et godt bibliotektilbud forutsetter at bibliotekene er velutstyrte, teknologisk oppdaterte og velbemannede med kvalifisert personale. Et velutstyrt og bemannet skolebibliotek er en ideell arena for differensiert undervisning, og for å lære seg å lære.

(…)

Innkjøpsordningen for ny, norsk skjønnlitteratur må revurderes for å virke etter sin hensikt.
Venstre ønsker en ordning som stimulerer til en god og mangfoldig norsk litteratur.

Derfor vil Venstre:
– At staten skal bidra med midler for å ruste opp og styrke folkebibliotek og skolebibliotek gjennom forpliktende opptrappingsplaner i tråd med Bibliotekreform 2014.
– Revurdere innkjøpsordningene, og utvide dem blant annet til å gjelde nye digitale medier.
– Styrke Det flerspråklige bibliotek og flerkulturelle bibliotekprosjekter.
– Styrke de nasjonale leseprosjektene.
– Støtte etableringen av en nasjonal språkbank.
– Opprettholde støtteordningen for distriktsbokhandlene.

14.3 Museer og kulturarv

Museene er en sentral del av kulturtilbudet i Norge og er viktige for å ta vare på og formidle våre kulturminner. Venstre vil fortsette satsingen på museer etter at museumsreformen er fullfinansiert.

(…)

Venstre vil at det skal utarbeides en nasjonal plan for samlingsforvaltning, samt bevilge midler slik at museene kan bygge opp ytterligere forsknings- og formidlingskompetanse.
Venstre vil legge til rette for ytterligere samarbeid mellom ulike kultur- og samfunnsinstitusjoner, for eksempel skole, bibliotek og museer.

Venstre mener dagens kulturlov i for liten grad bidrar til forenkling og samling av dagens regelverk på kulturområdet. Venstre vil derfor gjennomgå dagens kulturlov og samle lovgivningen for bibliotek, arkiv og museer.

(…)

Her synes jeg det er mye bra. Jeg er veldig glad for at de nevner at de vil styrke skole- og folkebibliotekene, og jeg er veldig nysgjerrig på hvordan de tenker at dette skal gjøres.

Les hele Venstres valgprogram HER.

Fram mot valget 2009: Fremskrittspartiet.

FrPFrPs avholdt sitt landmøte for litt siden, så jeg klikket meg inn på Fremskrittspartiets hjemmesider for å finne fram partiprogrammet. Det første som slår meg er hvor lite brukervennlige disse sidene er. De er «flashy & fancy», men man finner lite nyttig informasjon på forsiden. Allerede her må jeg nesten gi dem en tommel ned, for jeg liker ikke å lete meg fram til informasjonen jeg er ute etter. Og man skulle tro at mange var interessert i å se hva de står for når de er innom.

Etter litt leting, finner jeg omsider fram til både partiets «Prinsipprogram 2009-2013» og «Handlingsprogram 2009-2013». Jeg starter med det siste, og klikker meg fram til fanen «Arkiv, bibliotek og museer». Her står det å lese blant annet følgende:

Arkiv, bibliotek og museer er viktige kilder til kunnskap. I et kunnskapssamfunn som vårt er tilgang på informasjon av avgjørende betydning, og offentlige samlinger har gjennom mange år vært viktige bidragsytere. I dagens samfunn hvor Internett er i ferd med å bli den dominerende kunnskapsbase, er det viktig at samlingene evner å omstille seg.

(…)

Offentlige samlinger bør i større grad rette seg mot publikum, slik at samlingene blir tatt mer i bruk. Økt bruk vil inspirere enkeltmennesker, styrke norsk kultur og gi glede til mange.

Vi mener bibliotekenes kjernevirksomhet må styrkes, men at aktivitet med hensyn til rene underholdningstilbud, som konkurrerer med privat næringsliv, med fordel kan reduseres. Dette gjelder blant annet utlån av dataspill, cd, dvd osv.

Her må jeg riste på hodet. Hvordan mener de at man skal «rette seg mot publikum» ved å ta bort det publikum vil ha? Og ikke er det utbredt utlån av dataspill heller, de fleste bibliotek som satse på spill gjør det for bruk i biblioteket. Se på Drammensbiblioteket, som arrangerer spillkveld hver tirsdag. Jeg synes FrP viser en lite moderne, om enn en kanskje bakstreversk holdning til biblioteket.

Nei, jeg er definitivt ikke imponert.

Så måtte jeg ta en titt i prinsipprogrammet og se hva det stod under overskriften «Kultur og idrett». Der skriver de blant annet:

Fremskrittspartiet ønsker et levende kulturliv, fritt for politisk styring basert på personlig engasjement og frivillighet. Kulturpolitikken bygger på prinsippene om ytringsfrihet og toleranse. Kulturlivet fungerer best uten politisk styring og kontroll. FrP vil derfor at kulturutvikling skal skje mest mulig uavhengig av offentlig finansiering og inngripen.

(…)

Kultur er et vidt begrep som omfatter alt som kjennetegner nasjonen og folket. Den norske kulturen er resultatet av de valg og verdier en har samlet seg om, åndelige og materielle. Det er en viktig oppgave å verne om vår norske kulturarv.

Det er en forutsetning for vekst innenfor kultursektoren at det satses på samhandling mellom frivillig sektor og profesjonelle aktører. Dette vil på sikt gi de beste varige ringvirkningene både for kulturen og for samfunnet for øvrig.

Her nevnes ikke bibliotek med et ord. Les mer HER.

Les også:

«- Biblioteker må kutte ut film, spill og musikk»
Dagbladet.no, 22. mai 2009

Fram mot valget 2009.

Valg 2009I år er det valgår, og i den anledning har jeg tenkt å gå gjennom alle de store partiene og se på deres kulturpolitikk. Spesielt nærme kommer jeg til å se på bibliotekpolitikken. Jeg tror det kan bli spennende å se hva de forskjellige sier!